Susisiekite (I-V 8.00-17.00): +370 37 45 31 55
Turite klausimų? technika@technitis.lt
  • Prisijungti
  • 0 0
Klientams

Privatumo politika

www.technitis.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 

1. Svetainės bei elektroninės parduotuvės www.technitis.lt  (toliau – Svetainė) naudojimo ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB „ELREMTA MASTERMANN“, juridinio asmens kodas 234981170, registruotos buveinės adresas Naglio g. 4C, Kaunas LT-52367 (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Visi Svetainės lankytojai - tiek prisiregistravę asmenys, tiek neprisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Svetaine - prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

3. Svetainės paslaugos – tai visos Vartotojams teikiamos Bendrovės paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima, bet neapsiriboja Vartotojų konsultavimo, prekių užsakymo, pirkimo bei tiekimo, mokėjimų administravimo ir kitas, su internetiniu pirkimu susijusias, paslaugas.

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, Vartotojas nebegali naudotis Svetainės paslaugomis.

Registracija ir teikiamos paslaugos

 

5. Vartotojas gali naudotis Svetaine ir atlikti pirkimo Svetainėje  veiksmus prisiregistravęs prie svetainės (sukurdamos savo paskyrą), taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Vartotojo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

6. Vartotojai, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu:

6.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Vartotojas;

6.2. kreiptis į Svetainės valdytoją dėl Paskyros panaikinimo.

7. Pateikti asmens kodą Svetainė iš Vartotojo reikalauja tik Vartotojui išsimokėtinai užsakant prekes, taip pat perkant papildomas paslaugas, reikalaujančias asmens kodo pateikimo (pvz. prekių draudimą, pratęsiant prekės garantiją).

8. Registruodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

9. Pasikeitus Vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti (papildyti) savo registracijos metu nurodytus duomenis Svetainėje.

10.Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

11. Bendrovė neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

12. Jeigu Bendrovė abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Bendrovė patikslinusi Vartotojo duomenis apie tai informuoja Vartotoją pranešimu.

13.Bendrovė turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Bendrovės veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.

14. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

Asmens duomenų tvarkymas

 

15. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių,  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

16. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

17. Registracijos metu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pan.) bei informacija esanti Vartotojo sutartyse su Bendrove ar pirkimo išsimokėtinai teikiančiomis įmonėmis, su kuriomis Bendrovė turi sudariusi atitinkamas sutartis, naudojami šiais tikslais:

17.1. Svetainės paslaugų teikimui;

17.2. Vartotojo identifikavimui Svetainėje;

17.3. Vartotojo poreikių identifikavimui ir kokybiškam jų patenkinimui;

17.4. atliktų įmokų administravimui;

17.5. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

17.6. tiesioginės rinkodaros (tiesioginiu būdu Vartotojams siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų), kai Vartotojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas atitinkamą laukelį.

18. Vartotojas, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius Vartotojo tapatybę, turi teisę:

18.1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis;

18.2. ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

18.3 prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus; 

18.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; 

18.5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 

18.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

18.7. nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

19. Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, Vartotojai taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

20. Vartotojai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis patvirtina, kad jų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Vartotojas pateikia per neapdairumą. Vartotojas įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus. 

21. Bendrovė tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

22. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan. 

23. Vartotojo duomenys pateikti Svetainėje (kontaktinė informacija,telefono numeris ir t.t.) gali būti teikiami prekių pristatymą atliekančiai bendrovei (kurjeriui), kurio paslaugomis Svetainė naudojasi, siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės paslaugų teikimą Vartotojui, be atskiro Vartotojo sutikimo.

24. Bendrovė gali perduoti tvarkomus asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

25. Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis partneriams, su kuriais bendradarbiauja teikiant paslaugas, kurie gautus duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones bei valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

26. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės paslaugų teikimu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Slapukai

 

27. Bendrovė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

28. Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas naršydamas Svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti. 

29. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

Baigiamosios nuostatos

 

30. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

31. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių, o taip pat ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@tehnitis.lt , žodžiu telefonu +370 612 04040, raštu ar atvykus adresu Naglio g. 4C, Kaunas LT-52367, pateikiant Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.