Susisiekite (I-V 8.00-17.00): +370 37 350262
Turite klausimų? servisas@technitis.lt
 • Prisijungti

Taisyklės ir sąlygos

 1. Sąvokos
  1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima identifikuoti pagal socialinius, kultūrinius, fiziologinius ar psichologinius faktorius, kai jie naudojami atskirai arba kartu su kita papildoma informacija.
  2. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ įregistruotas juridinis asmuo UAB  „ELREMTA MASTERMANN“, juridinio asmens kodas 234981170, PVM mokėtojo kodas LT349811716, registruotos buveinės adresas Naglio g. 4C, LT-52367 Kaunas.
  3. Partneris - Juridinis asmuo, kuris parduoda prekes ir/ar teikia paslaugas Pardavėjui. Taip pat - juridinis asmuo, su kuriuo bendradarbiauja Pardavėjas, kad įvykdytų Pirkėjų užsakymus ar įgyvendintų bendrus projektus. 
  4. Paskyra - Pirkėjo užsiregistravimo Svetainėje rezultatas, po kurio saugoma jo užsakymų istorija ar kiti Asmens duomenys.
  5. Pirkėjas - pilnametystės sulaukęs veiksnus fizinis asmuo; nepilnametis ne jaunesnis nei 14 m. amžiaus, turintis tėvų (globėjų) sutikimą; juridinis asmuo; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  6. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie Pirkėjo Asmens duomenų rinkimą, duomenų saugojimą ar kitokį disponavimą jais, naudojantis Svetaine.
  7. Svetainė - elektroninė parduotuvė www.technitis.lt .
  8. Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  9. Taisyklės - šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos.

 2. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant užsakymą, pažymėjus varnele, jog sutinkate su šios Svetainės Taisyklėmis) yra abiems šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka, garantinio aptarnavimo sąlygos bei kitos su prekių pirkimu susijusios abiejų šalių atsakomybės.
  2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Nuo momento, kai Pirkėjas sukuria Paskyrą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ilgalaikė pirkimo-pardavimo sutartis. Registracijos metu patvirtintos Taisyklės galioja visiems Pirkėjo pirkimams, iki tol, kol Svetainėje nėra paskelbtos atnaujintos Taisyklės. Taisyklės taip pat galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.
  3. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles. Pakeitus Taisykles, Pirkėjas apie tai bus informuojamas sekančio prisijungimo metu arba pirmojo pirkimo po pakeistų Taisyklių įsigaliojimo metu.
  4. Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama Privatumo politika.
  5. Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkėjas.

 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma kiekvieno užsakymo metu. Ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą ir, jei yra, atlieka kitus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis - mokėjimo būdo pasirinkimas bei užsakymo patvirtinimas.
  2. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško šiose Taisyklėse numatyto abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
  3. Pardavėjas pasilieka sau teisę kiekvieną Pirkėjo užsakymą saugoti Svetainės duomenų bazėje.

 4. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose nustatyta tvarka. 
  2. Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus.
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių numatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi teisę pakeisti / grąžinti prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.
  6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

 5. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Svetainėje, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Svetainės Privatumo politikos bei LR teisės aktų.
  2. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.
  3. Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo atlikti apmokėjimą už jas per 48 val. nuo užsakymo suformavimo. Neatlikus apmokėjimo per šį terminą, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir anuliuoti Pirkėjo prekių krepšelį.
  4. Pirkėjas, registruodamasis Svetainėje bei pirkdamas prekes, privalo pateikti teisingus savo Asmens duomenis. Jiems pasikeitus, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją.
  5. Pirkėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose. 

 6. Pardavėjo teisės
  1. Pardavėjas turi teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti Svetainės veiklą iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju - visi patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, kurio nepasiekus, užsakymas nebus vykdomas.
  3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų/prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.
  4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą iš anksto apie tai jam nepranešęs, jei Pirkėjas neapmoka užsakymo per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo suformavimo.
  5. Kai Pirkėjas bando pakenkti Svetainės saugumui, funkcionalumui, nevykdo įsipareigojimų ar siekia padaryti kitokią neigiamą įtaką Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti arba visai panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.
  6. Pardavėjas turi teisę talpinti nuorodas į kitus internetinius tinklapius, tačiau už jų turinį - neatsako.
  7. Pardavėjui kilus klausimų dėl Pirkėjo užsakymo, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme ir/ar registracijos formoje nurodytais Pirkėjo kontaktais.
  8. Pardavėjas turi teisę išskaidyti Pirkėjo prekių krepšelį į atskirus užsakymus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu). Tokio išskaidymo atveju, papildomų paslaugų (pavyzdžiui, prekių pristatymo) kaina gali skirtis nuo papildomų paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.
  9. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

 7. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kituose Svetainės dokumentuose nurodytomis sąlygomis, suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo teisę į privatumą ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo Asmens duomenų ar užsakymų istorijos (išskyrus atvejus, kurie numatyti Svetainės Privatumo politikoje).
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes bei priimti grąžinamas prekes šių Taisyklių nurodytomis sąlygomis.
  4. Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui prekių per sutartą laiką, Pardavėjas privalo pasiūlyti analogišką arba kuo panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus priimti tokią prekę, Pardavėjas privalo jam grąžinti pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir atšaukti užsakymą.
  5. Pardavėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktų.

 8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  1. Kainos Svetainėje nurodomos eurais (įskaitant tuo metu galiojantį PVM dydį).
  2. Papildomos paslaugos (prekių pristatymas, užnešimas ir kt. papildomos paslaugos) į prekės kainą neįeina, jei Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip.
  3. Už užsakytas prekes, Pirkėjas gali atsiskaityti Svetainėje nurodytais būdais.
  4. Pardavėjas turi teisę Svetainėje bet kada keisti apmokėjimo būdą prieš tai neįspėjęs Pirkėjo.
  5. Pardavėjas gali bet kada keisti prekės kainą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas jau patvirtino užsakymą. Po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, prekės kaina negali kisti, nebent tai būtų dėl objektyvių, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, informacinių sistemų techninių klaidų). Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakitusia prekės kaina ir anuliuoti užsakymą. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui privalo būti grąžinti pinigai (jei jis jau buvo apmokėjęs užsakymą).
  6. Pardavėjas pasilieka sau teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį. Jo nepasiekus, Pardavėjas pasilieka sau teisę taikyti papildomą administravimo mokestį arba tokio užsakymo nepatvirtinti.
  7. Pirkėjo prekės krepšelyje ir jo užsakymas saugomos 2 (dvi) darbo dienas (jei Svetainėje Pardavėjas nenurodo kitaip). Neapmokėjus prekių per šį laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą prieš tai jo neįspėjęs.
  8. Gavus apmokėjimą už užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo Pirkėjui terminas.
  9. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir/ar kiti dokumentai) būtų siunčiami registracijos (arba užsakymo) formoje Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Jei Pirkėjas pateikė netinkamą ar klaidingą elektroninį paštą ir dėl to negavo prekės pirkimo dokumentų, Pardavėjas už tai neatsako.
  10. Pardavėjas pasilieka sau teisę Pirkėjo asmeninėje Svetainės paskyroje talpinti jam išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

 9. Prekių pristatymas
  1. Pardavėjas Svetainėje nurodytais būdais prekes pristato visoje Lietuvoje (nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip). 
  2. Pirkėjas, pildydamas užsakymą, privalo pasirinkti vieną iš Pardavėjo siūlomų prekių pristatymo būdų ir nurodyti tikslią pristatymo vietą bei teisingą kontaktinį telefono numerį.
  3. Pirkėjas įsipareigoja užsakymą priimti pats ir, prireikus, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsakymo pats atsiimti negali, tačiau, remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, jis pristatytas teisingu adresu kitam subjektui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų.
  4. Užsakymas pristatomos per Svetainėje nurodytą terminą, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. 
  5. Užsakytos prekės visoje Lietuvos teritorijoje Jus pasieks per 2-7 darbo dienas. Jeigu pristatymo terminas numatomas ilgesnis nei 7 darbo dienos, apie tai informuosime iš anksto.
  6. Jei Pardavėjas pažeidžia užsakymo pristatymo terminus, Pirkėjas turi teisę  anuliuoti užsakymą. Tokiu atveju, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Pirkėjui turi būti grąžinti visi sumokėti pinigai. Pardavėjas atleidžiamas nuo šios atsakomybės, jei tokie terminų pažeidimai įvyko ne dėl jo kaltės (o, pavyzdžiui, dėl trečiųjų asmenų ne laiku pristatytų prekių Pardavėjui ar dėl kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių).
  7. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas ir/ar Partneriai.
  8. Jei Pirkėjo užsakytų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti kažkurios prekių pristatymo paslaugos, nurodytos Svetainėje, (pavyzdžiui, pristatymo į siuntų terminalus), Pirkėjas neturi teisės dėl to reikšti pretenzijų Pardavėjui. 
  9. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti prekių pristatymo mokestį, priklausomai nuo užsakytų prekių sumos ir kiekio.
  10. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
  11. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui Svetainėje nurodytais terminais. Šie terminai nėra taikomi tais atvejais, jei Pardavėjas informavo pirkėją apie prekių trūkumą arba galimą vėlavimą dėl trečiųjų šalių bei nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  12. Pirkėjas, atsiimdamas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį ir siuntos turinį. Atsiimdamas prekę, jis patvirtina, kad ši jam buvo pristatyta kokybiška. Nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui, jis prisiima visišką atsakomybę dėl prekės gedimo, žlugimo ar kitokio netinkamo veikimo.
  13. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per Svetainėje nurodytus terminus arba jei per šiuos terminus Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ir įteikti jam prekių, tokiu atveju, Pardavėjas arba jo įgalioti atstovai, susisiekia su Pirkėju ir susitaria kitą pristatymo laiką. Jei po tokio susitarimo Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių, jo užsakymas anuliuojamas ir jam grąžinami pinigai (atskaičiavus pristatymo mokesčius, banko pavedimo mokesčius ir, jei buvo taikoma, - administracinį mokestį).
  14. Kai Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir jei už jas nebuvo sumokėjęs, tokiu atveju, jo užsakymas anuliuojamas.

 10. Prekių kokybės garantija
  1. Kiekvienos prekės, kurią siūloma įsigyti Svetainėje, kokybę, parametrus bei aprašą galite rasti Svetainėje esančiame prekės aprašyme. 
  2. Prekė laikoma kokybiška, kai prekės aprašymas atitinka prekės savybes.
  3. Pardavėjas turi teisę skirtingoms prekių rūšims suteikti skirtingą prekių kokybės garantiją, kurios terminai bei kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir/ar prekės dokumentuose.
  4. Pardavėjo teikiama prekės kokybės garantija neapriboja Pirkėjo teisių, kurias, nusipirkus nekokybišką prekę, jam suteikia LR teisės aktai.
  5. Pardavėjas neteikia prekės garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai nenurodoma kitaip).
  6. Jei Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją dėl prekių garantinio aptarnavimo, Pardavėjas tokiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinio aptarnavimo centrus.
  7. Pardavėjas neatsako už tai, jei Svetainėje esančios prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio bei kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterinio ar mobilaus įrenginio ekrano parametrų.
  8. Jei Svetainėje esančiame prekės aprašyme nurodyta, kad prekės spalva, forma ar kitos savybės gali skirtis nei nurodoma Svetainėje patalpintoje prekės nuotraukoje, laikoma, kad tai nėra priežastis Pirkėjui reikšti pretenzijas dėl netinkamos prekės kokybės.

 11. Prekių grąžinimas
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų apie tai pranešdamas Pardavėjui. Ši teisė netaikoma sutartims, nurodytoms LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui užpildydamas Sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas kitokį aiškų rašytinį pareiškimą Svetainėje nurodytais Pardavėjo kontaktais. Pranešimas laikomas gautu, kai Pardavėjas apie tai patvirtina Pirkėjui.
  3. 14 dienų prekės grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pirkėjui buvo įteikta prekė.
  4. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo dienos, pakeisti prekes analogiškomis tik kitokių matmenų, formų, spalvos prekėmis. Jei, keičiant prekę, susidaro kainų skirtumas, tai jį padengia Pirkėjas. Pirkėjas savo norą pasinaudoti šia teise išreiškia pranešime, kurį prideda kartu su grąžintomis prekėmis Pardavėjo nurodytais kontaktais.
  5. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę bei pirkėjo išreikštą  norą dėl prekės pakeitimo, privalo pakeisti ją analogiška preke (tik Pirkėjo nurodytu dydžiu, spalva, modeliu ar komplektacija). Jei Pardavėjas neturi galimybės pakeisti grąžintą prekę analogiška, tokiu atveju Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami pinigai.
  6. Pirkėjui pinigai grąžinami į jo nurodytą banko sąskaitą  (nebent Šalys susitaria kitaip).
  7. Grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, originalioje siuntoje, pilnos komplektacijos su visais pridėtais dokumentais ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Jei grąžinama prekė buvo naudota, sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista, Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjui pinigų.

 12. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Visa atsakomybė už padarinius, kilusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atitenka Pirkėjui.
  2. Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kilo dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ar kitais Svetainėje pateiktais dokumentais, nors turėjo tokią galimybę.
  3. Jei Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas už juose skelbiamą informacijos tikslumą, teisingumą bei turinį neatsako. 
  4. Jei Pirkėjo registracijos duomenimis naudojasi trečiosios šalys, už trečiosios šalies veiksmus Pardavėjas neatsako. 

 13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  1. Pardavėjas pasilieka sau teisę organizuoti įvairias akcijas, žaidimus, loterijas ir skelbti juos Svetainėje ir/ar siųsti juos Pardavėjo nurodytais kontaktais.
  2. Pardavėjas turi teisę keisti akcijų bei žaidimų sąlygas arba juos visai nutraukti.

 14. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, Šalių ginčai sprendžiami LR teisės aktų numatyta tvarka.